برگزاری جلسه انتخابات دبیران کمیته صنفی و فنی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

99. 05. 05
بازدید: 2080

انتخابات دبیران کمیته صنفی و فنی جلسه انتخابات دبیران کمیته صنفی و فنی در ساعت 9:30 روز سه شنبه مورخ 31 تیر ماه ۹۹ به صورت مجازی تشکیل گردید که علاوه بر گزارش فعالیت های صورت گرفته کمیته صنفی در سال گذشته توسط دبیر کمیته جناب آقای مهندس دوست حسینی، که در ادامه خواهیم خواند:

کاندیداهای مورد نظر در خصوص برنامه ها و اهداف خود در سال آتی را نیز صحبت نموده اند. که پس از رای گیری از نمایندگان شرکت های عضو سندیکا، جناب آقای مهندس حمید بهنگار (مدیر عامل محترم شرکت پرتو تاپ رایان) به عنوان دبیر کمیته فنی و جناب آقای مهندس یوسف دوست حسینی( معاون محترم دپارتمان خودروهای متصل و IoT شرکت کاوشکام آسیا) به عنوان دبیر کمیته صنفی به سمت های فوق منتخب گردیدند.
و بدینوسلیه انتخاب شما به دبیران کمیته تبریک عرض نموده و به طور قطع با مدیریت اثر بخش و توانمند توام با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات ارتقا جایگاه سندیکا و اهداف آن را فراهم خواهید نمود.