کسب رتبه A برای سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی توسط معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران

00. 02. 06
بازدید: 2229

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی موفق به کسب رتبه A تسط معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران شد. مولفه های ارزیابی شامل: حکمرانی، عضویت (جلب مشارکت فعالان بخش / صنعت مربوطه) خدمات تاثیر گذاری بر سیاست ها و تنظیم گری است.