حضور فعال سندیکا در کنفرانس ظرفیت هوشمند سازی کشور

02. 07. 23
بازدید: 1515

کنفرانس ظرفیت ویژه توسعه هوشمندسازی، با حضور فعال شرکت های سندیکا و به همت سندیکای صنعت مخابرات ایران و تشریک مساعی تشکل های همسوی دیگر و مدیران دولتی و بخش های خصوصی در پژوهشگاه ICT برگزار شد.

این دومین حضور قدرتمند شرکت های عضو سندیکا، برای عرضه توانمندی ها و ظرفیت های موجود در سال 1402 بود. 
در این کنفرانس هم در پنل های تخصصی و هم در نمایشگاه جانبی، شرکت های عضو با قدرتمندی و نو آوری به عرضه قابلیت ها و توانمندی ها و تولیدات خود درزمینه هوشمند سازی کشور پرداختند.
هدف پیش روی هیئت مدیره سندیکا و کمیته های: صنفی/فنی و کمیته آموزش و کمیته روابط عمومی گسترش بیش از پیش دایره ارتباطات سندیکا با ارگان های دولتی، قانون گذاران و صنعت و دانشگاه و شرکتهای خصوصی است.