ابرگان البرز

ابرگان البرز

بهرام ابوالمعالی

طراحی و تولید تجهیزات سیستم روشنائی سطوح پروازی فرودگاهی

طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
سامانه های GPS
سامانه های حفاظتی و امنیتی
پشتیبانی نرم افزار