آریا شایگان الکترونیک

آریا شایگان الکترونیک

محسن غفاری

ردیاب خودرو

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و تولید نرم افزار
طراحی و ساخت سخت افزار
پشتیبانی نرم افزار