گروه شرکت های بیتا

گروه شرکت های بیتا

فرزاد ابراهیمی

IoT ـ خانه هوشمند ـ سلامت هوشمند ـ شهر هوشمند ـ دامداری هوشمند ـ حمل و نقل هوشمند ـ کشاورزی هوشمند ـ جنگل هوشمند ـ رباتیک ـ مانیتورینگ هوشمند ـ آموزش هوشمند ـ معدن هوشمند ـ نفت و گاز هوشمند

اینترنت اشیاء (IOT)
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار
طراحی و ساخت سخت افزار