فرجاد سیستم پرداز

فرجاد سیستم پرداز

حمید رضا سهل البیع

۱) نرم افزار ردیابی وسایل نقلیه و اشخاص - نرم افزار مدیریت ناوگان حمل ونقل

۲) فروش دستگاه های ردیاب GPS

۳) ارائه و پیاده سازی راهکارهای خاص مبتنی بر فناوری اطلاعات

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار
طراحی و ساخت سخت افزار