فاتحان سپهر جم

فاتحان سپهر جم

علی استکی

– طراحی، تولید و فروش دستگاه ردیابی

– پشتیبانی، تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل

– ساخت انواع سنسورهای صنعتی و تجاری نرم افزار ردیابی

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و تولید نرم افزار
طراحی و ساخت سخت افزار
پشتیبانی نرم افزار