ایمن ناوگان خلیج فارس

ایمن ناوگان خلیج فارس

محمود جعفری ورامینی

- تولید سخت افزار GPS

- سخت افزار ردیاب GPS مدل های پرو۷ و سترن۷

 

- مکانیاب های ویژه نظامی

- سیستمهای کنترل هوشمند و حفاظتی B.M.S

- تولید انواع ریدر RFID (ریدر RFID LONG RANGE | ماژول ریدر RFID 125KHZ)

- طراحی و تولید تجهیزات ارتباطی رادیویی

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
سامانه های RFID