مهان هوشمند آترا

مهان هوشمند آترا

محمد هزار جریبی

سامانه های GPS
اینترنت اشیاء (IOT)
طراحی و تولید نرم افزار
سامانه های حفاظتی و امنیتی
سامانه های GIS