پیشگامان آسیا

پیشگامان آسیا

محمودرضا رفیعی

تولید نرم افزارهای کنترل تردد و دستگاه حضور و غیاب، سیستم های هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل (AVL)، سلف سرویس، تدارکات، آرشیو اسناد و مدارک، پارکینگ، نرم افزارهای مبتنی بر RFID، تولید GPS و ردیاب خودرویی.

 

طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
سامانه های GPS
سامانه های RFID