رادار فراتک هوشمند

رادار فراتک هوشمند

بهروز رضا پور

بهترین تجهیزات ردیابی با نرم افزار اختصاصی مدیریت ناوگان از قبیل کنترل آنی سرعت ترمز، نحوه رانندگی و رفتار راننده

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار