رایا نوید سامانه

رایا نوید سامانه

مهندس نصیری

طراحی و تولید نرم افزار
تولید نرم افزارهای سفارشی
شبکه و زیرساخت و سخت افزار
طراحی و ساخت سخت افزار
پشتیبانی نرم افزار