گروه خودرو سازی سایپا

گروه خودرو سازی سایپا

_

طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
تولید نرم افزارهای سفارشی