مهندسی برق و الکترونیک سجاد

مهندسی برق و الکترونیک سجاد

عباس گلمکانی

ـ سامانه ردیابی خودرو
ـ سیستم کنترل هوشمند درب پارکینگ

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار