تراشه پرداز پویا (تپکو)

تراشه پرداز پویا (تپکو)

سعید محمودی

• طراحی و ساخت سیستم های تست در صنعت برق قدرت
• طراحی و ساخت پایانه جمع آوری اطلاعات
• طراحی و ساخت تجهیزات پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنولوژی RFID
• طراحی و توسعه سیستم های مکانیزه جمع آوری اطلاعات
• طراحی و تولید نرم افزارها و میان افزارهای مختلف تحت سفارش مشتری
• ارائه خدمات مشاوره

سامانه های RFID
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
تولید نرم افزارهای سفارشی
پشتیبانی نرم افزار