اهداف و چشم انداز

بازدید: 13621

 

برنامه راهبردی سندیکا

 
اهداف | Goals
دفاع ازحقوق
و حمایت ازمنافع اعضاء
مشارکت وهمفکری با
مراکز تصمیم گیری دولت
ساماندهی فعالیت اعضاء
در راستای بهبود کیفیت تولید وخدمات
ایجاد فرصت ها و ظرفیت های جدید اقتصادی وتجاری
افزایش تعداد اعضاء سندیکا پیگیری رشد و توسعه منظم
و همه جانبه صنایع بومی
ایفای نقش موثردرفرآیند سیاستگذاری عمومی سازمانها از طریق رایزنی و مذاکره تلاش برای حذف انحصار و شکل گیری شرایط متوازن و رقابتی
اطلاع رسانی و آموزش قوانین، بخشنامه ها و تغییرات مرتبط برای اعضاء تشویق، حمایت، جلب مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی

ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترک به منظور

حضور توانمند و متحد در بازارهای منطقه

ایجاد ظرفیت های آموزشی برای رشد و

به روز نگهداشتن علمی و فنی اعضاء

 

 
چشم انداز | Vision حمایت و دفاع حداکثری از حقوق و منافع صنفی، مشترک و قانونی اعضاء

 

 
برنامه عملیاتی | Action Plan
جذب اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در سندیکا

به حداکثر رساندن هماهنگی و همکاری

بین اعضاء و نیز اعضاء با سندیکا

برگزاری نشست های تخصصی با حضور

فعالان صنعت

تقویت مشارکت اعضاء در جلسات کمیته ها، کارگروه ها، همایش ها و...

برگزاری دوره‌های آموزشی و

اعطاء گواهی نامه

بررسی، تحلیل و شناسایی بازارهای جدید جهت توسعه کسب و کار از طریق کمیته ها

تشکیل کارگروه بررسی مناقصات و ایجاد کنسرسیوم در صورت نیاز امکان ایجاد بازارهای امن و کلان برای اعضاء
تلاش برای جایگزینی تاییدیه سندیکا بجای معیار رتبه بندی در مناقصات دریافت صلاحیت اعطای تاییدیه فنی دستگاه ها

تفاهم نامه همکاری با

سازمان ها و ارگان های دولتی و تشکل ها

افزایش تاثیرگذاری در دستگاه های دولتی

 

 
ماموریت | Mission
تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته های مشروع اعضاء از حاکمیت تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه ای به اعضاء با هدف توسعه پایدار اقتصادی

تلاش در جهت افزایش رضایتمندی اعضاء با بهبود خدمات و جلب بیشتر اعضاء برای تقویت بدنه سندیکا

سازماندهی و ایجاد ارتباط مابین اعضاء به منظور مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها
و هم افزایی در استفاده از خدمات و امکانات یکدیگر

 

 
ارتقاء جایگاه سندیکا

دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضاء

تشویق، حمایت، جلب مشارکت و سرمایه گذاری

داخلی و خارجی

ساماندهی فعالیت اعضاء
در راستای بهبود کیفیت تولید وخدمات
تلاش برای حذف انحصار وشکل گیری شرایط متوازن و رقابتی

 

 
اقدامات مورد نیاز

جذب اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط جهت عضویت درسندیکا

احراز صلاحیت سندیکا جهت ارزیابی کیفی مشاوران و پیمانکاران سازمانهای دولتی  جایگزینی تاییدیه سندیکا بجای معیار رتبه بندی درمناقصات  دریافت صلاحیت اعطای تاییدیه فنی دستگاه ها  تفاهم نامه همکاری با سازمان ها و ارگان های دولتی

 

 
امور جاری جلسات نشست های تخصصی گسترش ارتباطات
پیگیری اجرای مصوبات جاری و به تعویق افتاده تشکیل منظم جلسات کمیته ها وارائه گزارش به اعضاء برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور فعالان صنعت برگزاری دوره‌های آموزشی واعطاء گواهی نامه
ایجاد هماهنگی بین اعضاء برای بهره مندی حداکثری از بازار افزایش مشارکت اعضاء از طریق تدوین هدفمند دستور جلسات تشکیل کارگروه بررسی مناقصات و ایجاد کنسرسیوم در صورت نیاز مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیری دولت
پیشبرد پروژه های در دست اجرا راهکارهای انگیزشی برای شرکت فعال نمایندگان در جلسات

حضور فعال در همایش ها و نمایشگاه ها

دریافت تسهیلات در جهت توسعه فعالیت اعضاء

 

 

 
اهداف | Goals
دفاع ازحقوق
و حمایت از منافع اعضاء
مشارکت و همفکری با
مراکز تصمیم گیری دولت
ساماندهی فعالیت اعضاء
در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات
ایجاد فرصت ها و ظرفیت های جدید اقتصادی و  تجاری
افزایش تعداد اعضاء سندیکا پیگیری رشد و توسعه منظم
و همه جانبه صنایع بومی
ایفای نقش موثر در فرآیند سیاستگذاری عمومی سازمانها از طریق رایزنی و مذاکره تلاش برای حذف انحصار و شکل گیری شرایط متوازن و رقابتی
اطلاع رسانی و آموزش قوانین، بخشنامه ها و تغییرات مرتبط برای اعضاء تشویق، حمایت، جلب مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی

ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترک به منظور

حضور توانمند و متحد در بازارهای منطقه

ایجاد ظرفیت های آموزشی برای رشد و

به روز نگهداشتن علمی و فنی اعضاء

 

 
چشم انداز Vision حمایت و دفاع حداکثری از حقوق و منافع صنفی، مشترک و قانونی اعضاء

 

 
برنامه عملیاتی | Action Plan
جذب اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در سندیکا

به حداکثر رساندن هماهنگی و همکاری

بین اعضاء و نیز اعضاء با سندیکا

برگزاری نشست های تخصصی با حضور

فعالان صنعت

تقویت مشارکت اعضاء در جلسات کمیته ها، کارگروه ها، همایش ها و...

برگزاری دوره‌های آموزشی و

اعطاء گواهی نامه

بررسی، تحلیل و شناسایی بازارهای جدید جهت توسعه کسب و کار از طریق کمیته ها

تشکیل کارگروه بررسی مناقصات و ایجاد کنسرسیوم در صورت نیاز امکان ایجاد بازارهای امن و کلان برای اعضاء
تلاش برای جایگزینی تاییدیه سندیکا بجای معیار رتبه بندی در مناقصات دریافت صلاحیت اعطای تاییدیه فنی دستگاه ها

تفاهم نامه همکاری با

سازمان ها و ارگان های دولتی و تشکل ها

افزایش تاثیرگذاری در دستگاه های دولتی

 

 
ماموریت | Mission
تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته های مشروع اعضاء از حاکمیت تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه ای به اعضاء با هدف توسعه پایدار اقتصادی

تلاش در جهت افزایش رضایتمندی اعضاء با بهبود خدمات و جلب بیشتر اعضاء برای تقویت بدنه سندیکا

سازماندهی و ایجاد ارتباط مابین اعضاء به منظور مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها
و هم افزایی در استفاده از خدمات و امکانات یکدیگر

 

 
ارتقاء جایگاه سندیکا

دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضاء

تشویق، حمایت، جلب مشارکت و سرمایه گذاری

داخلی و خارجی

ساماندهی فعالیت اعضاء
در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات
تلاش برای حذف انحصار و شکل گیری شرایط متوازن و رقابتی

 

 
اقدامات مورد نیاز

جذب اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در سندیکا

احراز صلاحیت سندیکا جهت ارزیابی کیفی مشاوران و پیمانکاران سازمانهای دولتی  جایگزینی تاییدیه سندیکا بجای معیار رتبه بندی در مناقصات  دریافت صلاحیت اعطای تاییدیه فنی دستگاه ها  تفاهم نامه همکاری با سازمان ها و ارگان های دولتی

 

 
امور جاری جلسات نشست های تخصصی گسترش ارتباطات
پیگیری اجرای مصوبات جاری و به تعویق افتاده تشکیل منظم جلسات کمیته ها و ارائه گزارش به اعضاء برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور فعالان صنعت برگزاری دوره‌های آموزشی و اعطاء گواهی نامه
ایجاد هماهنگی بین اعضاء برای بهره مندی حداکثری از بازار افزایش مشارکت اعضاء از طریق تدوین هدفمند دستور جلسات تشکیل کارگروه بررسی مناقصات و ایجاد کنسرسیوم در صورت نیاز مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیری دولت
پیشبرد پروژه های در دست اجرا راهکارهای انگیزشی برای شرکت فعال نمایندگان در جلسات

حضور فعال در همایش ها و نمایشگاه ها

دریافت تسهیلات درجهت توسعه فعالیت اعضاء