تاریخچه تاسیس سندیکا

بازدید: 10856

تاریخچه تاسیس سندیکا

 

سندیکا تاریخچه تاسیس سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی:

این سندیکا در سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل و با ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و برگزاری مجمع عمومی برای تصویب اساس نامه و انتخاب هیات مدیره در تاریخ ۱۳۸۹/0۴/۲۶ رسمیت یافت.


سندیکا شایان ذکر است این سندیکا عضو رسمی سازمان ها و ارگان های زیر می باشد:

سندیکا اتاق بازرگانی ایران

سندیکا اتاق بازرگانی تهران

سندیکا سازمان ملی کارآفرینان ایران

سندیکا مجمع تشکل های دانش بنیان ایران