چارت سازمانی سندیکا

 • مجمع عمومی سندیکا

  مجمع عمومی سندیکا

  مجمع عمومی
  • داوود درخشان

   داوود درخشان

   بازرس اصلی
   • افشین کلاهی

    افشین کلاهی

    رئیس هیات مدیره
   • آزاد معروفی

    آزاد معروفی

    نائب رئیس
   • سعید محمودی

    سعید محمودی

    خزانه دار و عضو اصلی
   • میثم غنی زاده

    میثم غنی زاده

    عضو اصلی
   • فرنوش فخیمی

    فرنوش فخیمی

    عضو اصلی

  • مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی

  • داوود درخشان

   داوود درخشان

   بازرس اصلی

  • افشین کلاهی

   افشین کلاهی

   رئیس هیات مدیره
  • آزاد معروفی

   آزاد معروفی

   نائب رئیس
  • سعید محمودی

   سعید محمودی

   خزانه دار و عضو اصلی
  • میثم غنی زاده

   میثم غنی زاده

   عضو اصلی
  • فرنوش فخیمی

   فرنوش فخیمی

   عضو اصلی
  • مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی

 • میثم صالحی

  میثم صالحی

  عضو علی البدل

 • مهدی طریقت

  مهدی طریقت

  دبیر

 • دبیرخانه

  دبیرخانه

  نشریه اینترنت اشیاء
 • یوسف دوست حسینی

  یوسف دوست حسینی

  دبیر کمیته فنی
 • محمد هزار جریبی

  محمد هزار جریبی

  دبیر کمیته صنفی و اطلاع رسانی