چارت سازمانی سندیکا

 • مجمع عمومی سندیکا

  مجمع عمومی سندیکا

  مجمع عمومی
  • داوود درخشان

   داوود درخشان

   بازرس اصلی
   • افشین کلاهی

    افشین کلاهی

    رئیس هیات مدیره
   • محمدرضا کاویانی

    محمدرضا کاویانی

    نائب رئیس هیات مدیره و مدیر اجرایی
   • سعید محمودی

    سعید محمودی

    خزانه دار و عضو اصلی
   • میثم غنی زاده

    میثم غنی زاده

    عضو اصلی
   • میثم صالحی

    میثم صالحی

    عضو اصلی

  • مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی

  • داوود درخشان

   داوود درخشان

   بازرس اصلی
  • پویا قادسی

   پویا قادسی

   عضو علی البدل اول
  • مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی
  • افشین کلاهی

   افشین کلاهی

   رئیس هیات مدیره
  • محمدرضا کاویانی

   محمدرضا کاویانی

   نائب رئیس
  • سعید محمودی

   سعید محمودی

   خزانه دار و عضو اصلی
  • میثم غنی زاده

   میثم غنی زاده

   عضو اصلی

  • افشین کلاهی

   افشین کلاهی

   رئیس هیات مدیره
  • محمدرضا کاویانی

   محمدرضا کاویانی

   نائب رئیس هیات مدیره
  • سعید محمودی

   سعید محمودی

   خزانه دار و عضو اصلی
  • میثم غنی زاده

   میثم غنی زاده

   عضو اصلی
  • میثم صالحی

   میثم صالحی

   عضو اصلی
  • مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی سندیکا

   مجمع عمومی

 • پویا قادسی

  پویا قادسی

  عضو علی البدل اول
 • فرنوش قخیمی

  فرنوش قخیمی

  عضو علی البدل دوم

 • محمدرضا کاویانی

  محمدرضا کاویانی

  دبیر سندیکا

 • دبیرخانه

  دبیرخانه

  نشریه اینترنت اشیاء
 • محمدمهدی مفیدی

  محمدمهدی مفیدی

  دبیر کمیته فنی
 • محمدمهدی مفیدی

  محمدمهدی مفیدی

  دبیر کمیته صنفی و اطلاع رسانی