98. 10. 09
بازدید: 610

تعیین پارامترهای موثر در تعرفه خدمات نصب تجهیزات GPS

بر اساس صورتجلسه کمیته صنفی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی مورخ 1398/10/09 و نیز تصویت آن توسط هیات مدیره محترم سندیکا، بدین وسیله دستورالعمل مربوطه "پارامترهای تعیین کننده و موثر در تعرفه خدمات نصب تجهیزات GPS" در اختیار کل اعضاء و نیز دیگر ذینفعان محترم قرار می گیرد.

ادامه مطلب