تقویم جلسات سندیکا

توجه: 

ـ قطعیت برگزاری جلسات منوط بر ارسال دعوت نامه می باشد.

ـ در صورت تشکیل جلسات به صورت فوق العاده موضوع با ارسال دعوت نامه، اعلام خواهد شد.

تقویم جلسات سندیکا در سال 1403