نظرسنجی و اخذ آرا

صفحه رای گیری الکترونیکی

انتخابات دبیران محترم کمیته صنفی و کمیته فنی سندیکا

 

با تشکر از مشارکت شما عزیزان / رای گیری پایان یافت

poll